Home » REKRUTACJA – 2018/19

REKRUTACJA – 2018/19

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły
w Parczewie informuje,
że od dnia 01.03.2018 r. do 31.03.2018 r. wydawane i po wypełnieniu przyjmowane
„Wnioski zgłoszeń dzieci do oddziału przedszkolnego „zerówki”
na rok szkolny 2018/2019.

Wnioski zgłoszenia należy pobierać i składać w sekretariacie szkoły

w godzinach 8.00 – 15.30

Zapraszamy na stronę internetową: www.sp3parczew.pl – również można pobrać wniosek do „zerówki”

WNIOSEK do pobrania i wydrukowania samodzielnie dostępny jest  >>zgłoszenie_dziecka_2018-19<<

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ:  podstawa prawna : ustawa z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

Dzieci z obwodu szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności.
Dzieci spoza obwodu przyjmowane są w postępowaniu rekrutacyjnym.

                W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek przyjęcia, niż wolnych miejsc w szkole przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria  ustawowe :

  • wielodzietność rodziny;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria samorządowe w oddziale przedszkolnym:

1)   dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług szkoły.

    Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych „zerówek” w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Parczew na rok szkolny 2018/2019 stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia 735/18 Burmistrza Parczewa z dnia 26 lutego 2018 r.

 

L.p. Czynność Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 1 marca 2018 r.
do 31 marca 2018 r.
od 4 maja 2018 r.
do 14 maja 2018 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.
20t ust. 7 ustawy
do 6 kwietnia 2018 r. do 18 maja 2018 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 kwietnia 2018 r. 21 maja 2018 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 13 kwietnia 2018 r.
do 20 kwietnia 2018 r.
od 21 maja 2018 r.
do 30 maja 2018 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
23 kwietnia 2018 r. 5 czerwca 2018 r.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE ORAZ ZGŁOSZENIA – WNIOSKI
DO KLAS:  I, IV i VII ROZPOCZNIE SIĘ OD 3 KWIETNIA 2018 r.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!