Home » REKRUTACJA – 2020/2021

REKRUTACJA – 2020/2021

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 – WNIOSEK

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły
w Parczewie informuje,
że od dnia 02.03.2020 r. do 31.03.2020 r. wydawane i po wypełnieniu przyjmowane
zgłoszenia / wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2020/2021.

wnioski / zgłoszenia należy pobierać i składać w sekretariacie szkoły

w godzinach 8.00 – 15.30

Można pobrać zgłoszenie / wniosek bezpośrednio ze strony internetowej szkoły. 

 WNIOSEK do pobrania i wydrukowania samodzielnie – WNIOSEK

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ:  podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek przyjęcia, niż wolnych miejsc w szkole przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria  ustawowe :

  • wielodzietność rodziny;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria samorządowe w oddziale przedszkolnym:

1)   dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług szkoły.

 

 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych „zerówek” w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Parczew na rok szkolny 2020/2021 stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia 316/20 Burmistrza Parczewa z dnia 12 lutego 2020 r.

 

L.p.

Czynność Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 2 marca 2020 r.
do 31 marca 2020 r.
od 6 maja 2020 r.
do 18 maja 2020 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.
20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty
 

do 8 kwietnia 2020 r.

 

do 22 maja 2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
14 kwietnia 2020 r. 25  maja 2020 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 14 kwietnia 2020 r.
do 20 kwietnia 2020 r.
od 25 maja 2020 r.
do 29 maja 2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
27 kwietnia 2020 r. 5 czerwca 2020 r.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!