Home » Bez kategorii » Europejski Dzie?? J?zyk??w

Europejski Dzie?? J?zyk??w

W 2001 roku z inicjatywy Rady Europy 26 wrze??nia zosta?? og??oszony Europejskim Dniem J?zyk??w Obcych. Jest to dzie??, kt??rego celem jest promowanie nauki j?zyk??w.

We wtorek 26 wrze??nia Szko??a Podstawowa nr 3 im. Kr??la W??adys??awa Jagie????y w Parczewie zamieni??a si? w kolebk? j?zyk??w europejskich. Uczniowie mogli poczu? si? jak na wycieczce objazdowej po prawie wszystkich krajach europejskich. Szkolne korytarze i pracownie j?zykowe zosta??y udekorowane flagami, ciekawostkami j?zykowymi, prostymi zwrotami w j?zyku angielskim, niemieckim, rosyjskim, ale r??wnie?? francuskim, w??oskim, a nawet  hiszpa??skim. W ramach obchod??w tego dnia ka??dy nauczyciel j?zyka obcego przeprowadzi?? lekcje, kt??re mia??y  ukaza? jak wa??na jest nauka j?zyk??w obcych. Podczas zaj?? uczniowie tworzyli plakaty i ulotki zach?caj?ce do nauki j?zyk??w, mogli sprawdzi? swoj? wiedz? ze znajomo??ci stolic i flag europejskich, a Ci najodwa??niejsi spr??bowali swoich si?? w tzw. ??ama??cach j?zykowych. Niew?tpliw? atrakcj? Europejskiego Dnia J?zyk??w by??o malowanie buzi. Kolejki ch?tnych do przyozdobienia twarzy flag? wybranego kraju wydawa??y si? nie mie? ko??ca. Uczniowie wzi?li udzia?? w konkursie poetyckim pt: ?Dlaczego ucz? si? j?zyka obcego?? Uczestnicy mieli napisa? kr??tki wiersz w jednym z nauczanych w naszej szkole j?zyk??w (angielskim, niemieckim, rosyjskim lub polskim). Poet??w nie brakowa??o, a najlepsi zostali wyr????nieni i otrzymali nagrody.

Na korytarzu zorganizowano wystaw? prac uczni??w ?? kreatywnych w??asnor?cznie przygotowanych flag europejskich. Tego dnia r??wnie?? uczniowie przyszli do szko??y przebrani w kolory flag wybranych w klasach.

Uczniowie mogli r??wnie?? uczestniczy? w lekcjach j?zyka angielskiego
i w??oskiego przeprowadzonych za po??rednictwem Skype??a
zorganizowanych przez p. Barbar? Kwiatek. Lekcje te s? przygotowywane przez Instytuty Kultury oraz Ambasady we wsp????pracy z Komisj? Europejsk?. Uczestnicy zaj?? mieli mo??liwo??? kontaktu native speakerami, gdy?? lektorzy prowadz?cy zaj?cia s? rodzimymi u??ytkownikami poszczeg??lnych j?zyk??w i s? wyk??adowcami na  uczelniach wy??szych lub w instytutach j?zykowych  w Polsce. Na zaj?ciach uczniowie uczyli si? m??wi? o sobie w poszczeg??lnych j?zykach, rozwi?zywali quizzy oraz uzyskiwali informacje o poszczeg??lnych krajach i ich  kulturze.

Dzie?? J?zyk??w Europejskich w naszej szkole up??yn??? w atmosferze nauki przez zabaw? i z pewno??ci? b?dzie mile wspominany przez ca??? spo??eczno??? szkoln?.

Za przygotowanie obchod??w tego dnia odpowiedzialni byli wszyscy nauczyciele j?zyk??w obcych ucz?cy w naszej szkole.