Home » Bez kategorii » Powiatowe Igrzyska M??odzie??y Szkolnej – Szachy Dru??ynowe

Powiatowe Igrzyska M??odzie??y Szkolnej – Szachy Dru??ynowe

W dniu 27.10.2017r. w Gr??dku Szlacheckim odby??y si? Powiatowe Igrzyska M??odzie??y Szkolnej – Szachy Dru??ynowe.

 W rozgrywkach udzia??  wzi???y nast?puj?ce szko??y:

  1. Szko??a Podstawowa w Podedw??rzu
  2. Szko??a Podstawowa w Siemieniu
  3. Szko??a Podstawowa nr 3 w Parczewie

Nasz? Szko??? reprezentowali:

  • Katarzyna Kuflowska – kl. II a
  • Kacper Kolejko – kl. II d
  • Daniel Polanowski – kl. III c
  • Jakub Haponiuk – kl. III c

Nasi uczniowie w Turnieju Szachowym zaj?li II miejsce otrzymuj?c puchar i dyplom.

Opiekun – p. Ryszard Matysiewicz.