Home » Bez kategorii » “jedno/ twoje s??owo/ daje mi/ rado???/ unosi na skrzyd??ach/ ponad/ bezbarwno???/ si?gam/ wtedy gwiazd/ zgarniam/ ??wietlisty py??

“jedno/ twoje s??owo/ daje mi/ rado???/ unosi na skrzyd??ach/ ponad/ bezbarwno???/ si?gam/ wtedy gwiazd/ zgarniam/ ??wietlisty py??

W czytelni Szko??y Podstawowej nr 3 im. Kr??la W.Jagie????y zosta??a zorganizowana /30.10. 2017 r./ wystawa po??wi?cona tw??rczo??ci Artura Mo??cickiego. To, ??e istnieje wiele definicji poezji, doskonale wiedz? wsp????autorzy antologii poet??w wsp????czesnych “Wiersze sercem pisane” wydanej przez Wydawnictwo Astrum. Seria ta promuje autor??w, w??r??d nich Parczewiaka Artura Mo??cickiego, kt??rzy swoj? wra??liwo??? pochodz?c? od serca zamieniaj? w strofy. Jak w ka??dej antologii mamy tu do czynienia nie z jedn? wra??liwo??ci?, ale z jej wielobarwn? r????norodno??ci?. Poezja, szczeg??lnie poezja mi??osna, potrafi rozgrza? wyobra??ni? nie tylko pisz?cego, ale i czytelnika. Wprowadza go w ??wiat wspomnie??, bywa, ??e inspiruje, by sam czytelnik si?gn??? po pi??ro i przela?? swoje uczucia na papier. Poezja jest w literaturze czym?? wyj?tkowym, a skoro tak, to i pisz?cy wiersze s? osobami wyj?tkowymi – s? wra??liwi, uczuciowi, inaczej ni?? zwykli ludzie postrzegaj? ??wiat.

I tomik poezji “Modlitwy”… Modlitwa w poezji znana jest od zarania dziej??w, od czas??w przepi?knych psalm??w biblijnych, lament??w do Boga czy Pie??ni nad Pie??niami kr??la Salomona. Uwa??a si?, ??e ??ycie poety poprzez jego wyostrzon? wra??liwo??? na otaczaj?cy nas ??wiat jest niezwykle trudne. Godz?c si? na to, niejako z przymusu, ??e cierpienie jest nieod???czn? cz???ci? naszego bytu, modlitwa, pro??ba, skarga, ??al, dzi?kczynienie wyra??one strof? gasi w nas z??e emocje jeszcze bardziej ni?? modlitwa wyra??ona proz?. Czy tak jest? Nie wiemy. W zale??no??ci od nastroju, emocji, samopoczucia s? to wiersze radosne, pe??ne afirmacji ??ycia, ale s? te?? wiersze smutne, rozdarte i bolesne, poruszaj?ce najczulsze struny ludzkiej osobowo??ci… jak u Artura Mo??ickiego.

Zapraszamy zatem do obejrzenia wystawy, lektury antologii “Wiersze sercem pisane” i “Modlitwy”, a tak??e na spotkanie z poet? w czytelni –  pi?tek 03.11.2017 r.godz. 9.45. Wystaw? i spotkanie przygotowali: p. Z.Zaj?czkowska ip. W.Jakubas.