Home » Bez kategorii » Poezja sercem pisana ?? niezwyk??e spotkanie z Arturem Mo??cickim w bibliotece

Poezja sercem pisana ?? niezwyk??e spotkanie z Arturem Mo??cickim w bibliotece

WordPress Image Gallery Plugin

,,Zdradz? Wam tajemnic?: Nie czytamy poezji dlatego, ??e jest ??adna. Czytamy j?, bo nale??ymy do gatunku ludzkiego a cz??owiek ma uczucia. Medycyna, prawo, finanse czy technika to wspania??e dziedziny, ale ??yjemy dla poezji, pi?kna, mi??o??ci… . Cytatem z filmu ,,Stowarzyszenie Umar??ych Poet??w? zacz??? spotkanie z Panem Arturem Mo??cickim, Witold Jakubas wprowadzaj?c w ??wiat poezji.

Nast?pnie Pana Artura powita??a Dyrektor Bo??ena Czerska  kieruj?c do uczestnik??w te oto s??owa:,,Wszyscy si? tu znamy, dlatego bardzo cieszymy si?, kiedy kto?? z nas wychodzi ze swoj? tw??rczo??ci? poza drzwi w??asnego domu. Dzisiaj spotkamy si? z poezj? Pana Artura Mo??cickiego. Artur Mo??cicki zwi?zany z Ziemi? ?ukowsk?, urodzi?? si? niedaleko miejsca zwi?zanego z radosnym dzieci??stwem naszego Noblisty ?? ?ukowie. Co?? ma w sobie z Sienkiewicza. Pisze metaforycznym j?zykiem, ukazuje pi?kno prze??y? i dozna??. Od kilku lat zwi?zany z naszym miastem Parczewem?

Niezwyk??e spotkanie, niezwyk??a poezja. Urzek??y nas wiersze Pana Artura  powracaj?ce do lat dzieci??stwa – ,,??????te pola? oraz te zmuszaj?ce do refleksji –  jak wiersz ,,Uroda? czy ,,Jesie??? oraz wiele, wiele innych czytanych przez uczni??w klasy II a.

Dzi?kujemy panu Arturowi za pi?kne spotkanie, cierpliwo??? z jak? udziela?? odpowiedzi na stawiane przez m??odzie?? pytania, wiele cennych wskaz??wek i chwil? oddechu od szumu gwaru i codzienno??ci. W niezwyk??ym spotkaniu uczestniczyli uczniowie kl.III d oraz  II a wraz z opiekunami Mari? Suchorab, Agnieszk? Wilczy??sk? i Grzegorzem Lisem.

Organizatorzy: Witold Jakubas, Zofia Zaj?czkowska oraz uczniowie klasy II a

 W niezwyk??ym spotkaniu uczestniczyli uczniowie kl.III d oraz  II a wraz z opiekunami.