Home » Bez kategorii » Zaj?cia biblioteczne w Miejsko -Gminnej Bibliotece Publicznej

Zaj?cia biblioteczne w Miejsko -Gminnej Bibliotece Publicznej

WordPress Image Gallery Plugin

W pa??dzierniku i listopadzie  uczniowie kl. IVa, IVb, VIIa, VIIb wraz z opiekunami pani? Iz? Bzom? oraz pani? Alin? Rokick? uczestniczyli w zaj?ciach organizowanych w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Parczewie. Celem tych zaj?? jest kszta??towanie zainteresowa?? czytelniczych, zapoznanie z funkcjonowaniem, zbiorami i lokalizacj? bibliotek na terenie miasta. Uczniowie zwiedzili Czytelni?, Oddzia?? dla Dzieci i M??odzie??y, Wypo??yczalni? dla Doros??ych oraz Czytelni? Multimedialn? wyposa??on? w nowoczesny sprz?t komputerowy i audiowizualny. Dowiedzieli si? w jaki spos??b zosta? czytelnikiem biblioteki, w jaki spos??b u??o??ony jest ksi?gozbi??r oraz jak korzysta? z katalogu bibliotecznego. W Czytelni biblioteki uczniowie obejrzeli wiele ciekawych album??w, cennych kompendi??w wiedzy jak s??owniki encyklopedie oraz  zbiory  regionalne. Jak si? okaza??o, w??r??d uczni??w znale??li si? r??wnie?? stali czytelnicy tej Biblioteki ale wielu by??o tu po raz pierwszy.

Organizatorzy: Zofia Zaj?czkowska, Witold Jakubas