Home » Bez kategorii » AKTYWNA PRACA ?WIETLICY SZKOLNEJ DLA ?MALUSZK??W?

AKTYWNA PRACA ?WIETLICY SZKOLNEJ DLA ?MALUSZK??W?

WordPress Image Gallery Plugin

?wietlica szkolna dla klas 0 ?? IV szko??y podstawowej dnia 4 wrze??nia 2017r. rozpocz???a swoj? dzia??alno??? po raz pierwszy w nowo utworzonej szkole: Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kr??la W??adys??awa Jagie????y w Parczewie.

?wietlica czynna jest od godziny 7:00 do 8:00 oraz od 11:30 do 16:00. Podczas zaj?? realizowany jest przyj?ty plan pracy ??wietlicy szkolnej na rok szkolny 2017/2018.

Uczniom oferowane s? zaj?cia:

– czytelnicze,

– rozwijaj?ce my??lenie i mow?,

– plastyczno ?? techniczne,

– umuzykalniaj?ce,

– gry i zabawy ruchowe.

Ka??dego dnia zapewniany zostaje czas na zaj?cia edukacyjne i czas dla uczni??w na dowolne zabawy oraz rozwijanie w??asnych zainteresowa??.

W trakcie dw??ch miesi?cy pracy zrealizowano m.in. zaj?cia o nast?puj?cej tematyce: wspomnienia z wakacji, ??wiat zwierz?t, skojarzenia i kolory, bezpieczna droga do szko??y           i do domu, telefony alarmowe, znaczki graficzne i szlaczki, jesienne prace plastyczno ?? techniczne, emocje, ?wiatowy Dzie?? Ochrony Zwierz?t, ?wiatowy Dzie?? Poczty, Dzie?? Edukacji Narodowej, drzewko szcz???cia, figury geometryczne.

W galerii poni??ej znajduje si? prezentacja wybranych prac uczni??w ??wietlicy klas O ?? IV.

A. Przekora