Home » Bez kategorii » Akcja PDPZ z udzia??em nauczycieli i uczni??w naszej szko??y

Akcja PDPZ z udzia??em nauczycieli i uczni??w naszej szko??y

    

  

Zagubieni

w szarej codzienno??ci,

przygnieceni ci???arem ??ycia

szukamy ??cie??ki,

by zawiod??a tam

gdzie dusza jest… WIOSN?,

a ??wiat marzeniem.

??

Szef Sztabu nr 38 przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Kr??la W.Jagie????y w Parczewie sk??ada serdeczne podzi?kowania Mieszka??com Parczewa oraz wszystkim tym, kt??rzy w wyznaczonych sklepach przekazali zabawki, s??odycze d??ugoterminow? ??ywno???, dzieci?ce kosmetyki, ksi???ki oraz inne artyku??y, kt??re znajd? si? w ??wi?tecznych paczkach rodzin pochodz?cych z Gminy Parczew.

Wspaniali i u??miechni?ci Wolontariusze to: Trubalska Marta -IIIf, D?browska Oliwia ?? IIIf,Szymaniak Amelia ?? IIc, Hetman Weronika ?? IIc, Piskorski Krystian ?? IIa, B??aszczyk Maksymilian ?? IIa, Michaluk Aleksandra ?? IIc, Rosi??ska Natalia ?? IIc, Romanowska Ewa ?? IIc, Markowski Maciej ?? IIa, Kuflowska Katarzyna ?? IIa, Ko??cian Micha?? ?? IIa, Trubalska Ewelina ?? IIc, Oleszczuk Paulina ?? IIf, Suchorab Adam ?? IIa, Niemiec Sara ?? IIIa, Panasiewicz Maria ?? IIb, Wilczy??ska Aleksandra ?? IId, Rybak Patrycja ?? IId,  Chlebik Patrycja ?? IIIc, Wojciechowska Martyna ?? IIIc, Jesie?? Sandra ?? IIIc, Roma??czuk Ma??gorzata ?? IIIc, Kleszczy??ska Weronika ?? IIIc, Milaniuk  Wiktoria ?? IIIc, Bzoma Julia ?? IIIc, Roma??czuk Maja ?? IIIc, ?ukaszuk Katarzyna ?? IIIc, Romaniuk Emilia ?? IIIc, Kopi??ski Kacper ?? IIIe, Borysiuk Micha?? ?? IIIe, Mocior Ma??gorzata – IIId , Antoniuk Katarzyna ??IIId, D?browska Kaja ?? IIIf, Rykucka Karolina ?? IIIf,Wo??owik Marcelina ?? IIc, Dawidek Zuzanna ?? IIc, Pu??a Weronika ??IIa, Kwiatek Dominika ?? IIa, Klamczy??ski Grzegorz ??IIc, Kwiatkowski Jakub ?? IIc, Szwaj Julia ?? IIc, G??owala Justyna ?? IIc, ?ciuba Kacper ?? IIIa, Kowalski Piotr ?? IIIa, Bloch Kinga ?? IIa, Kochan Zuzanna ?? IIa, Koprukowniak Kinga ?? IIIe, Walczyna Joanna ?? IIIe, Kalisz Monika ?? IIa, D?browska Dominika ??IIa, ?ukaszczuk Wiktor – IIIa, Waniowska ?ucja – IIIa, Ko??cia??czuk Sandra IIIa, W??jcik Emilia – IIe, Borychowska Alicja – IIe, Mazurek Milena – IIIa, Go??acka Olga – IIIa, Lisiecka Aleksandra – IIe, Kruk Julia – II f, Wro??ski Micha?? – IIIf, Andrzyk Kacper IIIf, Kotiuk Mateusz – IIIf, Lipiec Jakub – IIIf,

 

Dzi?kuj? W??a??cicielom, Kierownikom i obs??udze sklep??w:

Fabel ul. K. Wyszy??skiego 9, Stokrotka ul. 11 listopada 13, Biedronka ul. Wojska Polskiego2, Biedronka al. Jana Paw??a II1 ?? za ogromn? pomoc, wyrozumia??o??? i pot???ne serce??, ??e zawsze byli??cie i pozostaniecie na zawsze Wolontariuszami ?? dzi?kuj? za cudown? wsp????prac? i zbi??rk?.

Dzi?kuj? Nauczycielom ?? Wolontariuszom Szko??y Podstawowej nr 3 im. Kr??la W.Jagie????y w Parczewie. S? to Panie: Bo??ena Czerska, Jolanta Howorus, Irena Waniowska, Ma??gorzata Kunaszyk, Urszula Czarnacka, Ma??gorzata Ignatowicz, Ewelina Kuliczanka, Maria Suchorab, Barbara Ostrowska, Anna Kowalska, Katarzyna Ku??ak, Agata Przekora, Anna Markowska, Anna Ste?, Alina Rokicka, Izabela Bzoma, Zofia Zaj?czkowska.

Dzi?kuj? Panu Arturowi Mo??cickiemu za ogromn? pomoc podczas zbi??rki dar??w oraz Panu Januszowi Zieli??skiemu za pomoc w obs??udze i transporcie dar??w. Dzi?kuj???.

 

….

I tylko mi??o??? i wiara

potrafi uzbroi?

w pancerz wytrwa??o??ci

i roz??wietli? drog?,

aby mo??na by??o

zach??ysn?? si? ??yciem i u??miecha? od nowa…

Witold Jakubas