Home » Bez kategorii » LISTOPADOWY ZAWR??T G?OWY W ?WIETLICY

LISTOPADOWY ZAWR??T G?OWY W ?WIETLICY

WordPress Image Gallery Plugin

Listopad ju?? za nami, a w trakcie tej jesiennej pogody wiele si? dzia??o w naszej ??wietlicy dla ?Maluszk??w???  Na pocz?tku miesi?ca w ramach Uroczysto??ci Wszystkich ?wi?tych i Dnia Zadusznego wspominali??my bliskich, kt??rzy ju?? odeszli.

Nast?pnie przygotowywali??my si? do Narodowego ?wi?ta Niepodleg??o??ci wykonuj?c w??asnor?cznie symbole bia??o-czerwone: flagi, kotyliony, orze??ki.

W przerwach mi?dzy innymi czynno??ciami uczyli??my si? wierszyka ?Witaminki?  i czytali??my bajki o zwierz?tach, uk??adali??my klocki, puzzle, grali??my w gry stolikowe  i zabawy ruchowe.

Przez kolejne dwa tygodnie zajmowali??my si? przygotowaniem element??w do wykonania du??ej pracy plastyczno ?? technicznej ?Jesienny las?. Uczniowie sukcesywnie za pomoc? wielu materia????w wykonywali: jesienne li??cie, je??yki z gazet, wiewi??rki z bibu??y, nied??wiadki z we??ny, myszki z w????czki, chmury z waty, kolorowe ptaki. Efektem ko??cowym tej pracy jest wystawa na korytarzu przy ??wietlicy szkolnej dla uczni??w klas O ?? IV.

No i nadszed?? czas na Andrzejki. Uczniowie dobrze si? do nich przygotowali. By??y czapki ksi???niczek i maski karnawa??owe.

A. Przekora