Home » Bez kategorii » Og??lnopolska Olimpiada z J?zyka Polskiego – Sesja jesienna

Og??lnopolska Olimpiada z J?zyka Polskiego – Sesja jesienna

Og??lnopolska Olimpiada z J?zyka Polskiego zosta??a przeprowadzona 06 listopada 2017r. w dw??ch poziomach wiekowych i sprawdza??a wiadomo??ci oraz umiej?tno??ci na poziomie gimnazjalnym. W konkursie wzi???o udzia?? ponad 3 000 uczni??w z ca??ej Polski. Sandra Ko??odziejczyk z klasy IIa zosta??a laureatk? Og??lnopolskiej Olimpiady z J?zyka Polskiego, uzyskuj?c wynik 216 pkt. oraz Grawerowany Dyplom i nagrod? ksi???kow?. Pozostali uczniowie osi?gn?li nast?puj?ce wyniki:

17 miejsce Katarzyna Kuflowska z klasy IIa – 184 pkt.,

22 miejsce Szymon Bylicki z klasy IIc – 174pkt.,

22 miejsce Maciej Markowski z klasy IIa  – 174 pkt.,

32 miejsce Kacper Bzoma z klasy IIa – 154 pkt.,

51 miejsce Dorota Filipek z klasy IIa – 116 pkt.

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom osi?gni?tych wynik??w i ??yczymy kolejnych sukces??w.

Opiekun p.Witold Jakubas.