Home » Bez kategorii » PASOWANIE NA ZER??WIAKA

PASOWANIE NA ZER??WIAKA

28.11.2017r. odby??a si? po raz pierwszy w naszej szkole bardzo wa??na uroczysto??? ?? PASOWANIE ZER??WKI. By?? to wa??ny dzie?? zar??wno dla naszych uczni??w jak r??wnie?? dla ca??ego Grona Pedagogicznego i Rodzic??w.

Wst?pem do tej wa??nej ceremonii by?? wyst?p artystyczny klas OA i OB. Nasi arty??ci wspaniale si? spisali, pokazali nam swoje zdolno??ci i kie??kuj?ce talenty: recytatorskie, wokalne oraz taneczne. Najwa??niejszym punktem uroczysto??ci by??o symboliczne przekroczenie progu szko??y i wr?czenie legitymacji przez dyrektora szko??y p. Andrzeja Turowskiego. Od tej chwili Zer??wki s? ju?? cz??onkiem naszej szkolnej spo??eczno??ci.

Rodzicom oraz wszystkim Go??ciom bardzo dzi?kujemy za przybycie i uczestnictwo w tak wa??niej dla nas chwili.

Katarzyna Ku??ak