Home » Bez kategorii » W Pracowni ?w. Miko??aja

W Pracowni ?w. Miko??aja

   

WordPress Image Gallery Plugin

W ??rod? 6 grudnia, sala zaj?? grupy OB zamieni??a si? w Pracowni? ?w. Miko??aja, a jej uczniowie w Elf??w. Od samego rana, po znalezieniu listu od ?w. Miko??aja dzieci rozpocz???y wykonywanie pozostawionych im zada??. Ma??e Elfy musia??y m.in. : nauczy? si? na pami?? rymowanki o Miko??aju, odszuka? takie same ??wi?teczne obrazki, znale??? drog? Miko??aja do prezent??w, podzieli? na sylaby i zaznaczy?  przy obrazku liczb? sylab w jego nazwie, przedstawi? ruchem czynno??ci wykonywane przez Miko??aja podczas ??wi?tecznych przygotowa??, przeliczy? kropki na Ciastku i odnale??? jego dom z odpowiedni? cyfr?, a tak??e wykona? portret Miko??aja. Podczas wykonywania jednego z zada?? Elfy odwiedzi?? sam Miko??aj, z workiem pe??nym prezent??w. Ten pe??en wra??e?? dzie?? na d??ugo zostanie w pami?ci dzieci.

Katarzyna Ku??ak