Home » Bez kategorii » Rekrutacja 2019-2020

Rekrutacja 2019-2020

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły
w Parczewie informuje,
że od dnia 01.04.2019 r. do 30.04.2019 r. wydawane i po wypełnieniu przyjmowane
„zgłoszenia / wnioski o przyjęcie dziecka do klasy: I, IV i VII
na rok szkolny 2019/2020.

wnioski / zgłoszenia należy pobierać i składać w sekretariacie szkoły

w godzinach 8.00 – 15.30

KRYTERIA PRZYJĘĆ:  podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996)

Dzieci z obwodu szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności.
Dzieci spoza obwodu przyjmowane są w postępowaniu rekrutacyjnym.

                W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek przyjęcia, niż wolnych miejsc w szkole przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria  ustawowe :

  • wielodzietność rodziny;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria samorządowe w oddziale przedszkolnym:

1)   dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług szkoły.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych „zerówek” w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Parczew na rok szkolny 2019/2020 stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia 63/19 Burmistrza Parczewa z dnia 25 lutego 2019 r.

 

L.p. Czynność Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 kwietnia 2019 r.
do 30 kwietnia 2019 r.
od 21 maja 2019 r.
do 3 czerwca 2019 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.
20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty
od 6 maja 2019 r.

do 10 maja 2019 r.

 

od 4 czerwca 2019 r.

do 7 czerwca 2019 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
13 maja 2019 r. 10  czerwca 2019 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 14 maja 2019 r.
do 20 maja 2019 r.
od 11 czerwca 2019 r.
do 18 czerwca 2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
24 maja 2019 r. 24 czerwca 2019 r.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!