Home » Informacje o szkole

Informacje o szkole

Patron

    Władysław Jagiełło urodzony ok. 1351 r.był synem księcia litewskiego Olgierda i Julianny, księżniczki twerskiej. Pochodził z rodu Giedyminowiczów, z którego wywodzi się dynastia Jagiellonów. Imię Jagiełło to spolonizowana wersja litewskiego Jogail, czyli mężniejszy, bardziej sposobny. Może ono wiadczyć, iż już w dzieciństwie szczególne zalety umysłu i charakteru wyróżniały tego włanie syna Olgierda sporód innych braci. Wyróżnił go też i ojciec, jeszcze za życia desygnując na swego następcę.
Samodzielne rządy jako wielki książę Litwy objął Jagiełło wiosną 1377 r. Państwo, którym władał, należało do największych w Europie. Dzięki podbojom ziem ruskich, dokonanym zwłaszcza przez Olgierda, rozpocierało się od Podlasia na zachodzie po górny bieg Wołgi i Oki na wschodzie, od Bałtyku po czarnomorskie stepy. Obejmowało w sumie około 900 000 km2 obszaru zamieszkanego przez 2 miliony ludności.
Po objęciu tronu wielkoksiążęcego zmuszony był do walki z pretendującymi do tronu własnymi braćmi oraz stryjem Kiejstutem i jego synami. W 1381 r. pozbawiony na krótko władzy przez stryja, odzyskał tron, pojmał i uwięził Kiejstuta, który wkrótce zmarł w twierdzy w Krewie. Syn Kiejstuta, książę Witold, zbiegł z więzienia i schronił się u Krzyżaków, z którymi organizował wyprawy wojenne przeciwko Jagielle.
W 1384 r. Jagiełło zawarł ugodę z Witoldem. Szukając sojusznika do walki z Zakonem Krzyżackim, podpisał w Krewie układ z Polską (1385) w sprawie małżeństwa z Jadwigą, zasiadającą na tronie polskim od 1384 r. W układzie tym, dzięki któremu powstał zaczepno-obronny sojusz skierowany przeciwko Krzyżakom, Jagiełło zobowiązał się do przyjęcia chrztu i wyraził zgodę na chrystianizację Litwy. 15 lutego 1386 r. odbył się chrzest księcia trzy dni później lub z Jadwigą, a 4 marca koronacja Władysława Jagiełły na króla polskiego.
W latach 1409 – 1411 toczył wojnę z Zakonem, o której wyniku zadecydowało zwycięstwo wojsk polsko-litewskich w bitwie pod Grunwaldem (15 lipca 1410 r.). Działania wojenne zakończyły się pierwszym pokojem toruńskim (1411), którego postanowienia nie odpowiadały rozmiarom odniesionego zwycięstwa i nie przyniosły trwałego rozwiązania konfliktów.
Podczas tej bitwy, jednej z największych w redniowiecznej Europie, Jagiełło objawił wybitny talent wodza. Korzyści z tego zwycięstwa dla Polski i Litwy okazały się wprawdzie skromne, ale siła militarna Zakonu doznała poważnego uszczerbku, a państwo krzyżackie weszło w fazę kryzysu. Ekspansja Krzyżaków na ziemie Polski i Litwy została zahamowana.
W 1413 r. król zacieśnił związki z Litwą, zawierając z nią unię w Horodle. Potwierdziła ona wprawdzie instytucję odrębnego wielkiego księcia litewskiego, ale wybieranego  z udziałem polskich panów. Przewidywała wspólne zjazdy dla rozstrzygania istotnych problemów Polski i Litwy. Dzięki rozsądnemu kompromisowi Jagiełły i Witolda oba państwa uregulowały wzajemne stosunki na ponad półtora wieku – aż do unii lubelskiej w 1569 r.
W 1420 r. Władysław Jagiełło odrzucił propozycję husytów dotyczącą objęcia tronu czeskiego, o czym zadecydowało stanowisko kardynała Zbigniewa Olenickiego i innych dostojników. Sprzyjający początkowo husytom król, pod wpływem opozycji ustanowił sankcje karne przeciwko Czechom (wieluński edykt z 1424 r.).
Przez wiele lat największym bodaj zmartwieniem Jagiełły był brak męskiego potomka. Nie dała mu go ani Jadwiga, ani kolejne żony – Anna (Cylejska) i Elżbieta Granowska. Synów – Władysława i Kazimierza – urodziła dopiero czwarta i ostatnia małżonka, Zofia (Sonka) Holszańska. Małżeństwo to było nader kontrowersyjne: pan młody liczący sobie 70 wiosen (!) pojął za żonę ruską księżniczkę czterokrotnie młodszą (miała bowiem Sonka lat 17). W wyborze panny młodej pomógł mu Witold.
Gdy narodził się syn Władysław, zgodę stanów na sukcesję tronu okupił Jagiełło przywilejami dla szlachty. Najważniejszymi z nich były: przywilej wydany w 1430 r.  w Jedlni, zakazujący więzienia szlachcica bez wyroku sądowego, i przywilej krakowski    z 1433 r., który ograniczał dostęp do najwyższych godności kościelnych osobom, które nie zaliczają się do szlachty.
Władysław Jagiełło jako król rzetelnie wypełniał swe obowiązki: rokrocznie objeżdżał ziemie Królestwa, sądził i rozstrzygał spory, kontrolował starostów i lokalnych urzędników. Na Litwę zjeżdżał na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Był analfabetą, ale doceniał rolę nauki i oświaty. Świadczy o tym fakt odnowienia w 1400 r. Akademii w Krakowie. Realizując testament Jadwigi, na wieki upamiętnił swe imię w nazwie uczelni. Jagiełło był wybitnym mężem stanu. Uchodził za człowieka upartego, ale umiał być elastyczny, skłonny do kompromisu. Gorliwy katolik, był jednak tolerancyjny wobec prawosławia.
Według Jana Długosza król “wzrostu był miernego, twarzy ciągłej, chudej, u brody nieco zwężonej. Głowę miał małą, prawie całkiem łysą, oczy czarne i małe, niestatecznego wejrzenia i ciągle biegające. Uszy duże, głos gruby, mowę prędką, kibić kształtną, lecz szczupłą, szyję długą. Podkreślał też skromnoć ubioru monarchy, którego zwykłym strojem był barani kożuch pokryty suknem. “Szczery, prostoduszny, nie miał w sobie żadnej obłudy. Jadł tylko proste potrawy i unikał alkoholu”.
Współtwórca unii polsko-litewskiej, władca najsilniejszego państwa Europy środkowej, Władysław Jagiełło zmarł 1 czerwca 1434 r. w Gródku pod Lwowem (zwanym odtąd Jagiellońskim). Przyczyną jego śmierci było zapalenie płuc, którego się nabawił, słuchając nocami śpiewu słowików. Został pochowany w katedrze na Wawelu.

 

Hymn szkoły

Naszą chlubą król Jagiełło,
Wiekopomne jego dzieło.
To grunwaldzkiej Ojciec Glorii
świetnie znany z kart historii.

Potężnego Jagiellona
Mamy w szkole za patrona
Był dynastii protoplastą
I założył nasze miasto.

Tu o przyszłoć idzie sprawa,
Szkolna wiedza to wyprawa.
Kto chce pewniej iść przez życie,
Ten się uczy znakomicie.

Potężnego Jagiellona
Mamy w szkole za patrona
Był dynastii protoplastą
I założył nasze miasto.

Ty, Ojczyzno nasza miła,
Obyś wielką, silną była.
Kto do Ciebie miłość czuje,
W trudach życia się hartuje.

Potężnego Jagiellona
Mamy w szkole za patrona
Był dynastii protoplastą
I założył nasze miast