Home » Karta Rowerowa w roku szkolnym 2023/2024

Karta Rowerowa w roku szkolnym 2023/2024

Egzamin praktyczny – 16.05.2024 r.

Egzamin praktyczny na kartę rowerową odbędzie się 16.05.2024 r. na stadionie MOSiR w Parczewie.

Godz. 9:00 – uczniowie klasy IV a

Godz. 10:00 – uczniowie klasy IV b

Godz. 10:30 – uczniowie klas V-VII.

Karta rowerowa – zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, jest to jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby, która nie ukończyła 18 lat do kierowania rowerem. Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje – teoretycznego oraz praktycznego. Egzaminy takie przeprowadzane są zazwyczaj w szkole podstawowej. Kartę rowerową wydaje bezpłatnie dyrektor szkoły.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512). Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151).

Egzamin na kartę rowerową

1. Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej składa się z części:
1)  teoretycznej – uwzględniającej treści, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy. Trwa 35 minut. Test składa się z 25 pytań, polegających na wyborze jednej z trzech możliwych odpowiedzi, obejmujących przepisy prawa o ruchu drogowym i pierwszej pomocy przedmedycznej;
2)  praktycznej – przeprowadzonej w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych. Część praktyczna trwa 10 minut. Obejmuje jazdę rowerem po wyznaczonym torze lub w miasteczku ruchu drogowego.  Egzamin praktyczny może obejmować:

  • przygotowanie roweru do jazdy,
  • jazdę rowerem na wprost i po łuku  (rondo),
  • reagowanie na znaki drogowe, zmianę pasa ruchu,
  • jazdę rowerem – trzymając kierownicę jedną ręką (sygnalizowanie zamiaru skrętu w lewo lub w prawo),
  • ruszanie z miejsca i zatrzymywanie się w wyznaczonym miejscu, slalom.

Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu.

Pozytywny wynik egzaminu dla osób szkolonych uzyskuje osoba, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej i części praktycznej egzaminu.

EGZAMIN TEORETYCZNY

Egzamin teoretyczny odbędzie się na platformie kartarowerowa.net

Dostęp do platformy możliwy jest po wpisaniu UID (login) oraz hasła. Dane do logowania można uzyskać u nauczyciela techniki.

Ważne strony oraz linki:

kartatowerowa.net – testy na kartę rowerową, teoria, znaki drogowe.

brd.pl – Informacje związane z bezpieczeństwem rowerzysty

Dokumenty:

Arkusz zaliczeń ucznia (MEN-VI/28)