Home » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://sp3parczew.pl

Status pod względem dostępności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23 września 2020 r.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z wicedyrektorem szkoły (mail: sekretariat@sp3parczew.pl, tel. 83 355 12 40). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2018

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

  1. Spółdzielcza 7, 21-200 Parczew,
    Tel.: 83 355 12 40
    E-mail: sekretariat@sp3parczew.pl
    Strona internetowa: www.sp3parczew.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada cztery wejścia do szkoły:

– wejście główne (od ulicy spółdzielczej) z podjazdem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych;

– wejście dla uczniów klas „0” i klas pierwszych, w szczycie budynku od strony przedszkola nr 2;

– wejście schodami do szatni dla uczniów klas II – VIII od strony boiska sportowego „Orlik”;

– wejście przy sali gimnastycznej z podjazdem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada toalety dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych po schodach (schodołaz).

Przy furtce prowadzącej do wejścia głównego znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.