Home » Bez kategorii » Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok 2022/2023.Przypominamy, że przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie karty. W każdym roku wymagane jest złożenie nowej karty zgłoszenia dziecka do
świetlicy na następny rok szkolny. Ze względu na konieczność zaplanowania ilości miejsc w świetlicy dla uczniów na przyszły rok szkolny prosimy o terminowe składanie kart tj. do 31 maja 2022 r.

 Niedotrzymanie terminu zapisu spowoduje, że dziecko nie będzie mogło rozpocząć korzystania ze świetlicy wraz z początkiem roku szkolnego.
1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie w szkole wypełnionej karty zgłoszenia w wyznaczonym przez szkołę terminie. Wypełnione karty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy świetlicy. Termin składania kart zgłoszenia upływa 31.05.2022r.
2. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej zostaną przekazane dzieciom, a także dostępne są:
– u wychowawców świetlicy,
– w sekretariacie szkoły,
– do pobrania – karta zgłoszenia
3. Rodzic wypełniając kartę zgłoszenia, oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy Szkolnej, oraz że zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez szkołę.
4. W szczególnych przypadkach opieką świetlicową mogą być objęci uczniowie ze względu na inne okoliczności po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły.
5. Wnioski i prośby indywidualne o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej złożone po terminie lub w trakcie roku szkolnego rozpatruje Dyrektor szkoły.