Home » Bez kategorii » Szlakiem Mickiewicza, S??owackiego i Ga??czy??skiego

Szlakiem Mickiewicza, S??owackiego i Ga??czy??skiego

Wilno to idealne miejsce na wrze??niow? wycieczk?. R????norodno??? architektury i mn??stwo atrakcji, pi?kne pejza??e i ziele?? przyrody. Ta stolica Litwy kusi??a nas swoj? niezwykle ciekaw? histori?. Wilno to miasto o wielu twarzach: zabytki /40 ko??cio????w, 20 cerkwi i 2 synagogi/, klimatyczne restauracje, hotele, kawiarnie, sklepy i mn??stwo miejsc, aby sp?dzi? wyj?tkowe chwile… Wilno – Ateny P????nocy – … podziwiali??my: Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, ko??ci???? ??w. Teresy, cerkiew ?w. Ducha, brama bazylia??ska, Plac Ratuszowy i Uniwersytet Wile??ski, pa??ac prezydencki, Plac Katedralny i Katedra, G??ra Trzykrzyska, ko??ci???? ??w. Anny i zesp???? klasztorny bernardyn??w, dom-muzeum A. Mickiewicza oraz niezwyk??e miejsca zwi?zane z auterem „Pana Tadeusza”, J. S??owackim, K.I.Ga??czy??skim, Cz. Mi??oszem. Zwiedzili??my Cmentarz na Rossie, ko??ci???? ??w. Piotra i Paw??a na Antokolu z 2000 rze??b, najwspanialszy przyk??ad rozwini?tego baroku w tej cz???ci Europy, a p????niej… Troki i … zamek ksi????cy XIII ?? XV wieku, ko??ci???? parafialny, kenesa… W ci?gu tej czterodniowej wyprawy poznali??my Grabark? i setki tysi?cy krzy??y, Puszcz? Bia??owiesk? i ??ubry, niezwyk??y August??w i miejsce urodzenia Marii Konopnickiej – Suwa??ki. Opiekunowie: p.p. A.Turowski, B.Czerska, A. Przekora, Z.Zaj?czkowska, W.Jakubas.