Home » Bez kategorii » Sukces dru??yny MDP z Parczewa

Sukces dru??yny MDP z Parczewa

  W pi?tek 15.09.2017r. dru??yna MDP dziewcz?t z Parczewa wybra??a si? w d??ug? drog? by wzi?? udzia?? w zawodach Sportowo-Po??arniczych M??odzie??owych Dru??yn Po??arniczych w/g CTIF w Bydgoszczy.


Po drodze dziewcz?ta zwiedzi??y pi?kne miasto Toru??, wzi???y udzia?? w treningu w miejscowo??ci Straszewo po kt??rym zm?czone uda??y si? na nocleg do Bydgoszczy.
W sobot? czeka??a na dziewcz?ta niespodzianka w postaci zwiedzania Bydgoszczy, centrum miasta oraz Komendy Miejskiej Stra??y Po??arnej nr 1.
Po zwiedzaniu przyszed?? czas na udzia?? w zawodach. Dziewcz?ta zaprezentowa??y si? bardzo dobrze i z wysokim wynikiem stan???y na podium zajmuj?c I miejsce.
Za osi?gni?cia w zawodach otrzyma??y dyplom, puchar oraz nagrody rzeczowe.

Opiekunowie: p. Dorota Kwiatkowska, p. Grzegorz Lis (trener).