Home » Bez kategorii » Jesienne niebo

Jesienne niebo

WordPress Image Gallery Plugin

Nawet w pochmurny, listopadowy dzie??, dzieci z integracyjnego Oddzia??u Przedszkolnego nie nudz? si?. W czasie zaj?? plastycznych, wykorzystuj?c technik? ?mokre w mokrym? wykona??y prace przedstawiaj?ce jesienne niebo. Poprzez zabaw? dzieci naby??y nowych umiej?tno??ci i do??wiadcze??. Z rado??ci? podziwia??y i ocenia??y ?dzie??a? swoje i r??wie??nik??w.